Academic
Publications
USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów,Mariusz Czerniak,Uniwersytet Warszawski

USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów  
BibTex | RIS | RefWorks Download
Streszczenie. Ponad czterdzieści procent studentów polskich uczelni publicznych o różnych profilach korzysta z systemu USOS oraz aplikacji z nim stowarzyszo- nych. Głównym zadaniem realizowanym przez ten dojrzały system jest admini- stracyjna obsługa procesów dydaktycznych, która rozpoczyna się od rekrutacji i immatrykulacji, a kończy na wręczeniu dyplomów i pomocy w rozpoczęciu karie- ry zawodowej. System korzysta ze stabilnej i wydajnej technologii oferowanej przez Oracle, która uwzględnia różnorodność rozwiązań sprzętowych, w szczegól- ności dostawcę serwerów i systemów firmę IBM. Abstract. Over forty percent students of Polish public higher education institu- tions use University Study-Oriented System (USOS) and its associated applica- tions. The main task carried out by the system is administrative support of the teaching and learning process, which begins with the recruitment and ends with a presentation of diplomas and assistance in launching students careers. The system uses a stable and efficient technology offered by Oracle, which takes into account the diversity of hardware, especially servers and systems supplier IBM. Słowa kluczowe. USOS, obsługa studiów, wymiana danych 1. Wprowadzenie
Cumulative Annual
View Publication
The following links allow you to view full publications. These links are maintained by other sources not affiliated with Microsoft Academic Search.