Academic
Publications
Tek Umbilikal Arter Olgular›n›n Deerlendirilmesi

Tek Umbilikal Arter Olgular›n›n Deerlendirilmesi,Murat Muhcu,Ercüment Müngen,Özgür Dündar,Serkan Bodur,Vedat Atay,Yusuf Ziya

Tek Umbilikal Arter Olgular›n›n Deerlendirilmesi  
BibTex | RIS | RefWorks Download
Amaç: Tek umbilikal arterli fetuslar›n tan›s›, efllik eden anomaliler ve perinatal komplikasyonlar› tan›mlamak. Yöntem: Son 6 y›l içinde kliniimizde saptanm›fl tek umbilikal arterli fetuslar ve yenidoanlar retrospektif olarak tarand›. Vakalar demografik bulgular ve perinatal komplikasyonlar yönünden karfl›laflt›r›ld›. Araflt›rmadan elde edilen veriler, SPSS bilgisayar yaz›l›m program› ile analiz edildi. Çal›flmaya al›nan hastalar›n demografik verilerini karfl›laflt›rmada Mann-Whitney U testi kullan›ld›, perinatal komplikasyonlar›n karfl›laflt›r›lmas›nda Pearson chi-kare ve Fisher testi kullan›ld›. P deeri 0.05'ten küçük bulunan sonuçlar anlaml› kabul edildi. Bulgular: Yirmialt› tek umbilikal arterli fetus ve yenidoan tespit ettik. ‹nsidans› 1000 doumda 5.5 olarak bulduk. ‹ki fetusda (%7.7) kromo- zomal anomali ve 6 (%23) fetusda yap›sal anomali saptad›k. Her iki grup fetal a¤›rl›k aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tek umbilikal arter grubunda 3037.82 ± 503.69 gr, kontrol grubunda ise 3294 ± 609.35 gr olup, gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark vard› (p<0.05). Çoul ge- beliklerde tek umbilikal arter oran›n› daha yüksek olarak bulduk (p < 0.05). Kontrol grubu ile k›yasland›¤›nda preterm doum, IUGR, oligohidro- amnios, fetal yap›sal ve kromozamal anomali oran›n›n tek umbilikal arteri olanlarda daha yüksek olduunu bulduk (p<0.05 ). Sonuç: Tek umblikal arterli olgular yap›sal malformasyonlar ve kromozomal anomaliler yönünden dikkatlice araflt›r›lmal› ve bu olgular erken do- ¤um ve düflük doum a¤›rl›¤› yönünden yak›ndan izlenmelidir. Anahtar Sözcükler: Tek umbilikal arter, prenatal tan›, ultrasonografi. Evaluation of cases with single umbilical artery Objective: To define the diagnosis of fetuses with single umblical artery and define the accompanying anomalies and associated perinatal com- plications. Methods: The records of the fetuses and newborns with single umbilical artery diagnosed within the last six years in our clinic were investi- gated retrospectively. The cases were compared according to demographical data and perinatal complications. The data obtained from retro- spective research were analysed with SPSS software. Results: We detected 26 fetuses and newborns with single umblical artery and the incidence was found to be 5.5 in 1000 deliveries. Chromosomal and structural anomalies were detected in six and two of the fetuses, respectively. The fetal weights of single umblical artery and control group were 3037±82 gr and 3294 ± 609.35 gr, respectively. The comparison of fetal weights of both groups showed a statistically sig- nificant difference (p<0.05). Single umbilical artery rate was found to be significantly higher in multiple pregnancies than singletons. The rates of preterm delivery, intrauterine growth restriction, oligohydramnios, fetal structural and chromosomal anomalies were found to be statistical- ly higher in cases with single umbilical artery than control group. Conclusion: The cases with single umbilical artery must be evaluated carefully in terms of structural and chromosomal anomalies. Also, the risk of preterm delivery and low birth weight must be remembered.
Published in 2006.
Cumulative Annual
View Publication
The following links allow you to view full publications. These links are maintained by other sources not affiliated with Microsoft Academic Search.